Algemene voorwaarden Bouwservice PWS

Artikel 1 Offertes

Lid 1

De door P.W.S gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

Lid 2

Offertes zijn netto inclusief B.T.W

Artikel 2 Mondeling of telefonisch gesloten overeenkomst

Lid 1

Van een mondeling of telefonisch gesloten overeenkomst zendt P.W.S de wederpartij schriftelijk een bevestiging, hetzij per post of per mail/fax

Lid 2

Wederpartij heeft het recht om binnen 2 uur nadat door P.W.S de bevestiging van een mondeling of telefonisch gesloten overeenkomst is verzonden, wijziging aan te brengen in de overeenkomst of de overeenkomst te ontbinden.

De in lid 2 genoemde wijziging of ontbinding van de overeenkomst dient telefonisch te geschieden.

Ontbinding van de overeenkomst binnen 2 uur geschiedt geheel kosteloos.

Artikel 3 retourzendingen

Bestelde en geaccepteerde goederen worden over het algemeen niet retour genomen.

Tenzij wederpartij bereid is retour kosten te vergoeden en het artikel in de orgienele verpakking zit.

Artikl 4 eigendomsvoorbehoud.

1 geleverde goederen blijven het eigendom van de verkoper totdat de koper volledig aan al zijn betalingsverplichtingen aan de verkoper heeft voldaan.

Zonder medewerking van de verkoper is koper voor de betaling niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen en blijft verkoper eigenaar daarvan voorzover zij niet zijn verwerkt. Bij overtreding hiervan wordt de koopprijs terstond ten volle opeisbaar

2indien dezelfde soort goederen door verkoper is geleverd en een of meerdere facturen worden op het moment van leveren niet betaald, dan worden alle goederen weer mee terug genomen door verkoper en dient u zelf het ontstaan van dak-sparingen dicht te maken, daar u zelf in gebreke gebleven bent.

Artikel 5 levertijd

De levertijd wordt door de verkoper zo nauwkeurig mogelijk benaderd doch kan allen beschouwd worden als een streef datum/periode. de verkoper behoudt zich alle onvoorziene omstandigheden vele goederen door de verkoper besteld moeten worden bij derden, leveranciers c.q. fabrieken.de koper heeft geen recht op enige schadevergoeding bij eventuele overschrijding van de begrote levertijd. wegens overschrijding van de levertijd kan de koper de order niet annuleren of de ontvangst en/of betaling der goederen weigeren.

Artikel 6 schadevergoeding

Wij verplichten ons ten aanzien van de door ons geleverde en gemonteerde goederen, voor zover deze minder dan 3 maanden door ons uitgevoerd hebben en voor zover ernstige en verborgen kwaliteitsgebreken gebleken zijn, tot hetzij kosteloze vervanging der door ons geleverde en gemonteerde goederen hetzij tot betaling van een schadevergoeding tot maximaal de factuurwaarde daarvan, zulks te onzer keuze. Voor de vervangende goederen geldt deze garantie evenzeer. Aanspraken onder deze garantie dienen aan ons schriftelijk te worden gemeld binnen 8 dagen nadat het gebrek zich voordoet.

Bij schades van vallende dakpannen die slecht op uw dak liggen of bijna niet meer en door trillingen wegglijden zijn wij wel bereid een dakpan terug te leggen maar gevolgschade van wegzakken of vallen van de dakpannen (wat wij niet kunnen voorkomen )kunnen wij niet vergoeden, daar het te vaak kan gebeuren dat de dakpannen heel slecht op de daken liggen.

Klant is zelf verantwoordelijk voor schade aan goederen daar de ruimte bij dakraam helemaal vrij moet wezen zodat er geen schade komt aan uw goederen er kan altijd iets vallen.

De door gang naar boven moet geheel vrij zijn en schilderijtjes en traphekjes zoveel mogelijk weghalen voor vrije doorgang.

Als dit niet het geval is en er ontstaat schade kunnen wij hier niets aan doen.

2 iedere verplichting onzerzijds conform dit artikel vervalt in geval van wanprestatie door onze wederpartij en met name in geval van niet voldoening aan onze betalingsvoorwaarden als bedoeld in artikel 8, evenmin zullen wij tot de in dit artikel bedoelde schadevergoeding verplicht zijn in geval van onjuiste toepassing van de geleverde goederen.

Artikel 7

Betaling van onze facturen geschiedt uitsluitend via mobile pin of tegen contante betaling of als wij daarmee instemmen via factuur binnen 14 dagen of binnen 30 dagen na factuurdatum.

Wij zijn nadat de plaatsing heeft plaats gevonden te alle tijde gerechtigd het geplaatste terug te nemen als betaling uitblijft, en zullen de ontstaande schade aan uw dak niet in oude staat terug brengen.

Artikel 8

Garantie

Garantie op inbouw van het dakraam gedurende een periode van 3 jaar.

Garantie op product 10 jaar deze heeft u van Velux,

Bij lekkage die niets te maken hebben met het dakraam het zij de nok vorsten of elders in het dak een dakpan kapot of verstopping van de goot om het dakraam is geen garantie en wordt dan een betaling van 50 euro in rekening gebracht deze moet u direct via mobile pin voldoen.

En deze gebreken worden door ons niet herstelt of dit moet in overleg of dit door ons gedaan kan worden.

2

De voorrij kosten zijn zonder eventueel reiskosten dit geld alleen buiten Apeldoorn.

3

Geen garantie bij nalatig onderhoud aan goot rondom het dakraam, deze dient door koper zelf schoongehouden te worden.

Artikel 9

Afwijkende bedingen afkomstig van koper, afwijkende van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk door verkoper zijn aanvaard, waarbij verkoper daarnaast expliciet laat weten dat in het onderhavige geval afstand wordt gedaan van de toepasselijkheid van de eigen voorwaarden.

Artikel 10

Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, terwijl uitsluitend de Nederlandse rechter in het arrondissement waarin Zutphen is gelegen bevoegd is ten aanzien van geschillen over de tussen ons en de opdrachtgever gesloten overeenkomst, behoudens hogere voorzieningen wij zijn echter gerechtigd doch nimmer verplicht enig geschil te brengen voor de rechter van de woonplaats van gedaagde of enige andere bij het geschil betrokken partij.

Artikel 11

Akkoord bevinding werkzaamheden met de op dat moment aanwezige bewoner of eigenaar des huizes.

Later kunnen er geen veranderingen of aanpassingen gemaakt worden.